#degoudengeneratie

Disclaimer

De disclaimer van www.65plus.nl

In de disclaimer worden de volgende zaken verstaan:

 1. Uitzendbureau 65plus B.V: de eigenaar van deze website
 2. Gebruik(en): alle denkbare handelingen
 3. U: de gebruiker (bezoeker) van de website
 4. De content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De content is door Uitzendbureau 65plus B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • Uitzendbureau 65plus B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 • Uitzendbureau 65plus B.V. spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • Uitzendbureau 65plus B.V. verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • Uitzendbureau 65plus B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • Uitzendbureau 65plus B.V. mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Uitzendbureau 65plus B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Behoudens deze disclaimer is Uitzendbureau 65plus B.V. niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • Uitzendbureau 65plus B.V. behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Uitzendbureau 65plus B.V. de toegang tot de webpagina monitoren.
 • U zal de Uitzendbureau 65plus B.V, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • Uitzendbureau 65plus B.V. wijst elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid, de volledigheid of de aanpassingstermijn van de op de website beschikbare informatie, behoudens opzet of grove schuld van Uitzendbureau 65plus B.V.
 • U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing aangaande het gebruik dat u ervan maakt. Uitzendbureau 65plus B.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.
 • Uitzendbureau 65plus B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze disclaimer voor het disclaimerbeleid van Uitzendbureau 65plus B.V.
 • Making copy's by means of photcopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts thereof is prohibited without written permission from us.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 24-05-2018

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-Advocaat - Amersfoort - www.vaneeckhoutteadvocaten.nl