Bij Uitzendbureau 65plus staat kwaliteit voorop. Wij zijn dan ook lid van de NBBU en zijn NEN-4400-1 gecertificeerd. Een NBBU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Let op: op onze dienstverlening zijn de NBBU Algemene Voorwaarden én onderstaand addendum van toepassing.

Klik op de volgende link om de NBBU Algemene Voorwaarden in te zien, af te drukken of te downloaden (PDF):
 

Klik hier: NBBU Algemene Voorwaarden

    


 

Addendum NBBU Algemene Voorwaarden

 

Algemene bepalingen addendum

Artikel 1
Dit addendum is voor alle leveringen van Uitzendbureau 65plus B.V. onlosmakelijk verbonden met de NBBU Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer DS 40538398.

Artikel 2
Ingeval enige bepaling van dit addendum of de NBBU Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig, vernietigbaar of onverbindend mocht blijken te zijn, zal zulks geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen van dit addendum of de NBBU Algemene Voorwaarden.

Artikel 3
Waar in dit addendum wordt gesproken over de uitzendkracht, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.
 Urendeclaraties

Artikel 4
De uitzendkracht vult een urendeclaratie in via de online Mijn 65plus omgeving. U ontvangt daar automatisch een notificatie van, met een overzicht van de ingediende uren. Is alles juist? Dan hoeft u niks te doen, en worden de uren automatisch verwerkt. Wilt u iets aanpassen? Dan heeft u daar tot uiterlijk de eerstvolgende dinsdag 17.00 uur de tijd voor. 

 Arbeidsverhouding tijdens terbeschikkingstelling

Artikel 5
Wanneer u rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken uitzendkracht aangaat (zoals bedoeld in artikel 16 van de NBBU Algemene Voorwaarden) voordat de uitzendkracht 1040 uur via Uitzendbureau 65plus voor u heeft gewerkt, bent u een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht vermenigvuldigd met het aantal resterende uren tot de 1040-norm (oftewel: 1040 uur – het aantal gewerkte uren x 25% van opdrachtgeverstarief). Voornoemde vergoeding strekt ter compensatie voor de door Uitzendbureau 65plus B.V. misgelopen vergoeding voor geleverde diensten met betrekking tot de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de betrokken uitzendkracht.

Artikel 6
In het geval van een uitzendovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd, kunt u de terbeschikkingstelling uitsluitend tussentijds eindigen onder de voorwaarde dat de met de terbeschikkingstelling verband houdende betalingsverplichtingen voortduren tot het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling. De uitzendonderneming is alsdan gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tot de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling aan u in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het gebruikelijke c.q. het te verwachten arbeidspatroon van de uitzendkracht, tenzij de uitzendonderneming en u hieromtrent schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.