Wijzigingen cao’s per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 wijzigen de cao’s van de NBBU en de ABU. Huur je uitzendkrachten in of ben je dat van plan? Dan gelden er vanaf 1 juli dus nieuwe regels.  

Wijzigingen cao’s per 1 juli 2023

StiPP Pensioen 

StiPP, het verplichte StiPP pensioen in de uitzendbranche, heeft aangekondigd dat met ingang van 1 juli 2023 de wachttijd voor deelname aan de Basisregeling komt te vervallen. Momenteel bedraagt deze wachttijd nog 8 gewerkte weken. Zonder de wachttijd is de uitzendkracht vanaf de eerste werkdag onderdeel van de StiPP Basisregeling en bouwt direct pensioen op. 

Daarnaast tellen de gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee vanaf 1 juli 2023. Uitzendkrachten starten dus vanaf 21 jaar in de basisregeling. 

Arbeidsongeschiktheid  

Waar een uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte eerst automatisch eindigde op basis van de cao, zal dit per 1 juli 2023 veranderen. De Hoge Raad oordeelde in maart dit jaar dat de cao op dit punt in strijd is met de wet.  

Vanaf 1 juli kan daarom het uitzendbeding niet meer worden ingeroepen bij arbeidsongeschiktheid. Ook geldt er een loondoorbetaling tot het einde van de overeenkomst bij alle uitzendovereenkomsten en geldt in fase 1-2 een aanvullingsplicht op de Ziektewet. 

Uitbreiding inlenersbeloning 

De inlenersbeloning is de afgelopen jaren uitgebreid met een eenmalige uitkering, de vaste eindejaarsuitkering en een thuiswerkvergoeding. Vanaf 1 juli 2023 zullen ook alle (bruto en netto) kostenvergoedingen die het eigen personeel ontvangt onderdeel worden van de inlenersbeloning. Hieronder vallen alle kostenvergoedingen die verband houden met het dienstverband en/of het vervullen van de functie. Denk hierbij aan reiskosten en gereedschapskosten.  

Ook alle toeslagen zijn vanaf 1 juli 2023 onderdeel van de inlenersbeloning. Dit is niet meer beperkt tot toeslagen verbonden aan onregelmatige werktijden en fysiek belastende omstandigheden. 

Transitievergoeding  

Wanneer de uitbetaling van een transitievergoeding uitblijft, kan een uitzendkracht binnen 3 maanden na de laatste werkdag de uitbetaling alsnog vorderen. In de nieuwe cao wordt deze periode verruimd en moet het uitzendbureau een verzoek om uitbetaling binnen 12 maanden na de laatste werkdag nakomen. Een transitievergoeding is overigens niet van toepassing op AOW-gerechtigden medewerkers. 

Periodieke verhogingen en inschaling 

Vanaf 1 juli 2023 is het uitgangspunt dat uitzendkrachten altijd recht hebben op een periodieke verhoging conform de geldende regels binnen de eigen organisatie. 

Is de verhoging afhankelijk van een beoordeling? Dan moet je als inlener aantonen dat er sprake is van een negatieve beoordeling om géén periodieke verhoging toe te kennen. Wanneer er geen (tijdige) beoordeling plaatsvindt, is het uitzendbureau tóch verplicht om een periodieke verhoging toe te kennen. In het geval van uitdiensttreding van de uitzendkracht en wanneer deze binnen 9 maanden weer terugkeert bij dezelfde organisatie of een inlener vanuit hetzelfde cao-gebied, dan moet er een periodieke verhoging toegekend worden wanneer er een verhoging zou hebben plaatsgevonden binnen de 9 maanden. 

Ook moet vanaf 1 juli 2023 bij aanvang van de werkzaamheden rekening gehouden worden met de relevante werkervaring bij het inschalen. Dit gaat om ervaring, opleidingen en competenties. Is dit niet gebruikelijk binnen de organisatie? Ook dan moet je hier vanaf 1 juli toch aan voldoen. Een uitzendkracht met relevante werkervaring kan dus niet starten in de laagste trede van de functieschaal. 

Beschikbaarheid 

Tot slot krijgen uitzendkrachten met de nieuwe cao meer zeggenschap over hun beschikbaarheid. Zij moeten tenminste beschikbaar zijn voor de afgesproken contracturen. Extra beschikbaarheid moet in overleg met de uitzendkracht worden afgesproken en bovendien redelijk zijn.  

Heb je vragen? 

Kijk voor meer informatie op de website van de NBBU, waarbij wij als uitzendorganisatie bij zijn aangesloten.