Dit wijzigt er in de Arbowet per 1 juli 2017

Dit wijzigt er in de Arbowet per 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 worden er wijzigingen doorgevoerd in de Arbowet – met name op het gebied van ziekteverzuim en het inschakelen van bedrijfsartsen. Bekijk hier een overzicht met de belangrijkste wijzigingen.

De aanpassing van de Arbowet moet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. De wet gaat eisen stellen aan het vastleggen van afspraken met arbodienstverleners. De nieuwe wet zal waarschijnlijk vanaf 1 juli 2017 in werking treden en hier leest u alvast een samenvatting van de wijzigingen.
 

Wijziging 1: Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts

Knelpunten waren dat de bedrijfsarts onvoldoende als onafhankelijk wordt gezien en er werkgevers zijn zonder overeenkomst. De maatregelen die zijn gericht op de aanpak van deze knelpunten zijn:

 • Het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd.
 • In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren
 • Bij de bedrijfsarts moet het contract specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:
  • De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken.
  • De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure.
  • De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers.
  • De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion.
  • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen.
  • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • In plaats van bijstand verlenen is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt duidelijker dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding. Werkgever en werknemer zijn samen zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts.
   

Wijziging 2: Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

 • Invoering instemmingsrecht medezeggenschap bij persoon en positionering preventiemedewerker.
 • Verplichting voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.
   

Wijziging 3: Beter onderkennen en melden beroepsziekten

 • De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.
   

Wijziging 4: Meer preventie

 • In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.
   

Wijziging 5: Handhaving

 • Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract.
 • De elementen van het contract zijn ook handhaafbaar gemaakt.
 • Eventuele invoering van een boete bij niet melden van beroepsziekten.
   

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wetswijzigingen die op stapel staan? Aarzel niet en neem contact op met de HR-specialisten van 65plus. Zij geven u meer informatie en vertellen welke gevolgen de wijzigingen hebben voor werkgevers én werknemers. 

Bron: Salarisnet

Reageren