Moet uw OR ook flexwerkers vertegenwoordigen?

Moet uw OR ook flexwerkers vertegenwoordigen?

Door de toename van flexibele arbeid wordt de vraag of de ondernemingsraad ook flexwerkers vertegenwoordigt steeds relevanter.

Steeds meer flexibele arbeid

Uit het rapport De balans in beweging van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat inmiddels een kwart van het werk in Nederland wordt uitgevoerd op basis van flexibele arbeidscontracten. Hierdoor dringt de discussie over flexibele arbeid zich steeds meer op bij ondernemingsraden. Want hoe moet je flexwerkers zien in relatie tot medezeggenschap? Moet de OR ook hun belangen behartigen? Of kun je ze links laten liggen? Het zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waarop de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) deels antwoord geeft.

Wat zijn de werkzame personen in uw onderneming?

In artikel 1 van de WOR staat wie gerekend moeten worden tot 'de in de onderneming werkzame personen'. Volgens dit artikel zijn dit alle in de onderneming werkzame personen met wie de ondernemer een arbeidscontract heeft. Hieronder vallen dus ook medewerkers met een tijdelijk contract en uitzendkrachten die minstens 24 maanden in dienst zijn van de onderneming. Flexwerkers vallen volgens deze visie dus niet tot de werkzame personen.

Onderschat de bijdrage van uw flexkrachten niet

Het is echter de vraag of de OR wel zo formeel naar deze kwestie moet kijken. Hiervoor is het zinvol om de reden van inhuur van flexkrachten te bekijken. Voor de meeste bedrijven is dit tenslotte omdat de organisatie door deze flexibele krachten beter kan reageren op veranderende omstandigheden in de markt. Flexibele contractvormen bieden de organisatie meer ruimte om te reageren en op korte termijn expertise in te huren die slechts tijdelijk nodig is. Vanuit deze optiek leveren flexwerkers dus een relevante bijdrage aan (het succes van) de organisatie. Indirect dragen ze zelfs bij aan de werkzekerheid van de vaste kern werknemers van het bedrijf.

Een flexibele schil is daarnaast in steeds meer branches noodzakelijk om succesvol in te kunnen spelen op wisselende omstandigheden en invloeden van buitenaf. Dus ook al hoeft de OR op basis van artikel 1 de belangen van flexibele krachten niet te behartigen, toch is het vanuit bedrijfseconomisch perspectief wel degelijk wenselijk. Aan u dus de keuze wat u hiermee doet.

Flexkrachten in uw organisatie

Meer weten over het werken met flexibele krachten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en lees meer over het inhuren van een ervaren AOW-gerechtigde flexkracht.

Bron: ORnet.nl

Reageren