Toets- en examenpraktijk in het onderwijs uit balans

Uit een recent verschenen rapport van de Onderwijsraad blijkt dat toetsen en examens onvoldoende bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het adviesorgaan voor de regering heeft als onafhankelijk orgaan de kwaliteit van de toetsing en examinering gerapporteerd. Het advies heeft de Onderwijsraad aangeboden aan minister Van Engelshoven en minister Slob.

In het kort

Dat de toetsen en examens onvoldoende bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Voor de verbetering van kwaliteit van toetsing stelt de raad een toets- en examencommissie in het primair en voortgezet onderwijs voor.

Evenwicht herstellen

De huidige toetspraktijk is in verschillende opzichten uit balans. Dit geldt voor alle onderwijssectoren. Er is weinig ruimte voor formatieve toetsing (toetsing om het leerproces van leerlingen en studenten te ondersteunen), doordat er veel tijd besteed wordt aan beslissende toetsing (toetsing die een rol speelt bij beslissingen zoals zitten blijven of overgaan). Daarnaast wordt veel gebruikgemaakt van kwantitatieve toetsing (toetsing met gesloten vragen) en minder van kwalitatieve toetsen (zoals een mondeling tentamen, een presentatie of een werkstuk). Ten slotte worden toetsen en examens vaak niet door leraren en docenten zelf gemaakt, maar extern vormgegeven. Hierdoor voelen leraren en docenten zich minder eigenaar van hun onderwijspraktijk. De toetspraktijk hoeft niet radicaal anders ingericht te worden, maar er zijn volgens de raad wel maatregelen nodig om het evenwicht te herstellen.

Heldere kaders vanuit de overheid

Om te beginnen is vanuit de overheid een consistent toets- en examenbeleid nodig. Daarnaast vindt de raad standaardisering van de eindtoetsing voor alle sectoren van belang. Ook ziet de raad voor alle sectoren mogelijkheden tot verbetering van het toezicht. De raad beveelt de overheid bovendien aan om in het primair en voortgezet onderwijs toets- of examencommissies bestaande uit leraren en docenten te verplichten, net als in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Deze nieuwe examencommissies dragen bij aan toetsdeskundigheid en eigenaarschap in die sectoren.

Duidelijke toetskeuzes door onderwijsinstellingen

Binnen die kaders van de overheid kunnen onderwijsinstellingen hun ruimte voor toetsing en examinering beter gebruiken. Ten eerste is het van belang dat toetsing in lijn wordt gebracht met onderwijsdoelen, onderwijsinhoud en onderwijsmiddelen. Deze afstemming van toetsing met het curriculum gaat versmalling van het onderwijscurriculum tegen. Bij het vormgeven van de eigen visie adviseert de raad alle sectoren om vaker gebruik te maken van formatieve toetsing, om zo het lesgeven van leraren/docenten en het leerproces van leerlingen/studenten beter te ondersteunen. Ook adviseert de raad om de positie van de examencommissies in het hoger onderwijs nog verder te verbeteren. Voor het middelbaar beroepsonderwijs vindt de raad het belangrijk dat docenten meer betrokken worden bij het vormgeven van examens. 

Meer toetsdeskundigheid nodig 

Om hun eigen ruimte voor toetsing en examinering beter te benutten, hebben leraren en docenten meer toetsdeskundigheid nodig. Hiervoor moet toetsing meer aandacht krijgen in de beroepsstandaarden van leraren en docenten. Verder moet toetsing ook een groter aandeel krijgen in de verschillende lerarenopleidingen en nascholingstrajecten. Leerlingen, ouders en andere betrokkenen moeten beter worden geïnformeerd over nut en noodzaak van toetsing en examinering.

Contact met 65plus In het Onderwijs

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Bekijk het volledige rapport op de website van de Onderwijsraad óf neem contact op met de HR-specialisten van 65plus In het Onderwijs. Sinds 1975 zijn wij gespecialiseerd in het uitzenden van AOW-gerechtigden. Zij gaan aan de slag in uiteenlopende functies in het onderwijs, zoal examinatoren, surveillanten, leswaarnemers, beoordelaars, docenten, huiswerkbegeleiders, conciërges, receptionisten, klusjesmannen en schoonmakers. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Bron: Onderwijsraad