Tussentijdse cao-wijzigingen per 1 januari 2016

Tussentijdse cao-wijzigingen per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 zijn er veel nieuwe regels in werking getreden. Zo zijn er bij aanvang van 2016 niet alleen nieuwe wetswijzigingen doorgevoerd, maar ook wijzigingen in de cao’s. Lees hier meer over de tussentijdse wijzigingen in de NBBU-cao’s.

NBBU is een van de meest bekende brancheorganisaties van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. De NBBU behartigt de belangen van ruim duizend dienstverleners in de flexbranche, zoals uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere tussenpersonen. Met ingang van 1 januari 2016 is een aantal tussentijdse wijzigingen van kracht in de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten en voor Vaste Medewerkers. Lees er hier meer over.
 

Cao-aanpassingen per 1 januari 2016 in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Wanneer u via een NBBU-uitzendbureau werkt, dan krijgt u te maken met de NBBU-cao voor
Uitzendkrachten. Deze cao is van kracht van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2019. Met ingang van 1 januari 2016 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. U kunt de hernieuwde cao voor Uitzendkrachten ook bekijken via de NBBU-website.
 

Vaststellen inlenersbeloning

Er is veel onduidelijkheid over de loonbepaling voor uitzendkrachten: moet deze volgens de inlenersbeloning worden vastgesteld óf aan de hand van gesprekken tussen de uitzendonderneming, inlener en uitzendkracht? Om hier meer duidelijkheid over te verschaffen, is onderstaande wijziging doorgevoerd.
Situaties waarbij het loon in overleg kan worden vastgesteld:

  • Als er geen werknemers werkzaam in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener zijn én er geen cao of arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing is bij de inlener.
  • Als er bij de inlener wel een cao of arbeidsvoorwaardenreglement van toepassing is, maar de desbetreffende of soortgelijke functie er niet in is opgenomen. Bovendien is er ook geen gelijkwaardige werknemer in dienst zodat de beloning daarop gebaseerd kan worden.
     

Uitsluiting loondoorbetaling

Is het werk weggevallen tijdens de uitzendovereenkomst en heeft een uitzendkracht daarom niet gewerkt? In dit geval hebben uitzendkrachten pas na 26 gewerkte weken recht op een vergoeding van driemaal het feitelijk uurloon. Ligt de oorzaak bij de werknemer, dan vervalt het recht op deze vergoeding.
 

Scholingsverklaring

De verplichting om een scholingsverklaring voor 1 juli jaarlijks aan de NBBU te verstrekken, verdwijnt uit de cao. Het blijft echter verplicht om 1,02% te reserveren voor scholing en dit in uw administratie op te nemen, bijvoorbeeld met een accountantsverklaring of passage op de jaarrekening. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd bij eventuele (cao-)controles.
 

Cao-aanpassingen per 1 januari 2016 in de NBBU-cao voor Vaste Medewerkers

In de NBBU-cao voor Vaste Medewerkers is van kracht van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. Hieronder volgen enkele belangrijke tussentijdse wijzigingen die per 1 januari 2016 zijn doorgevoerd. U kunt de hernieuwde cao voor Vaste Medewerkers ook inzien via de site van de NBBU.
 

AOW-gerechtigde en doorbetalingsplicht

De AOW-gerechtigde werknemer die door ziekte of ongeval niet in staat is zijn werk te verrichten, heeft gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst recht op doorbetaling van het brutoloon (maximumtermijn van 13 weken). Het loon mag hierbij niet meer bedragen dan het maximum uitkeringsdagloon en niet minder dan het geldende wettelijk minimumloon.
 

Aangepaste pensioenregeling

De vernieuwde pensioenregeling voor vaste werknemers houdt het volgende in:

  • Beschikbare premieregeling
  • Leeftijdsafhankelijke netto premiestaffel
  • Pensioenopbouw tot 67 jaar
  • Op basis van de netto premiestaffel is overeengekomen dat er een vast werknemersdeel van 2,48% (ongeacht leeftijdsklasse) toegepast wordt. De werkgever zal het resterende deel voor zijn rekening nemen. De bijkomende kosten (administratiekosten, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en premie voor de verzekering van wezenpensioen) komen hierbij voor rekening van de werkgever.
     

Vraag het Uitzendbureau 65plus

Wilt u meer weten over de cao-wijzigingen van de NBBU of wilt u meer weten over de overige wijzigingen die per 1 januari 2016 zijn doorgevoerd, bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsrecht of doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Bekijk de website van Uitzendbureau 65plus of neem vrijblijvend contact op met onze HR specialisten!

Bron: NBBU

Reageren