Veranderingen Human Resource 2019


Nog eventjes en 2019 breekt aan. Per 1 januari 2019 gaan er diverse veranderingen plaatsvinden die invloed hebben op de afdeling HR van tal van bedrijven. Wilt u weten welke veranderingen er op de planning staan? Uitzendbureau 65plus heeft ze opgesomd.

Bekijk hieronder een overzicht van alle veranderingen die invloed hebben op HR. Deze opsomming is afkomstig van de website HR Kiosk.
 

30%-regeling

Deze regeling gaat van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De 30%-regeling kan tot en met 31 december 2020 worden toegepast, zolang de huidige wet- en regelgeving voor de betreffende werknemer geldende looptijd niet is verstreken. Dit wordt beschreven in het overgangsrecht. 
 

Adoptieverlof 

Het adoptieverlof was vier weken en wordt zes weken. Tijdens het verlof heeft de werknemer recht op een UWV-uitkering ter hoogte van het (maximum) dagloon.
 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De ingangsleeftijd AOW was 66 jaar en wordt 66 jaar en 4 maanden.
 

Belastingschijven 

Vanaf 2019 zijn er nog maar twee belastingschijven. Er komt dan een laag tarief van 36,93 procent voor inkomens onder de € 68.800 en een hoog tarief van 49,5 procent voor inkomens vanaf € 68.800. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het lage belastingtarief bestaat uit 9,28 procent loonbelasting en 27,65 procent aan AOW-heffing en Volksverzekeringen.
 

BREXIT

Op 29 maart 2019 om 23.00 uur neemt de EU afscheid van het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft voor vele landen grote gevolgen.
 

Bijtelling auto 

Alles wat honderd procent elektrisch rijdt (en dus 0 g/km emissie heeft) valt vanaf 2018 in de bijtellingscategorie van 4 procent. Vanaf 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4 procent alleen nog tot € 50.000 van de catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt een bijtellingspercentage van 22 procent.
 

Btw 

Verlaagd btw-tarief stijgt van 6 procent naar 9% procent. Zo worden onder andere de boodschappen, de kapper, de fiets, de bloemen duurder belast.
 

Detachering 

Vreemdelingen die in Nederland willen werken, moeten aan verschillende eisen voldoen. Afhankelijk van het land van herkomst, dienen zij een vergunning te hebben om te mogen werken. 
 

Directeur Grootaandeelhouder (DGA)

De eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) wordt verzacht. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden, worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de directeuren-grootaandeelhouder (DGA) uitgezonderd.
 

Fiets

De forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, wordt vastgesteld op 7 procent.
 

Heffingskortingen

Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 50.000 per jaar. Door een verhoging van de arbeidskorting, gaat werken meer lonen voor mensen met een inkomen tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting.
 

Geboorteverlof

In 2018 hadden partners van moeders recht op twee dagen betaald kraamverlof en drie dagen onbetaald verlof. Het kraamverlof van partners van moeders wordt vanaf 1 januari 2019 vervangen door geboorteverlof. In 2019 wordt het verlof uitgebreid naar een werkweek betaald verlof. De vijf vrije dagen (maximaal 1 week, dus ook voor parttimers) voor de partner van de moeder worden volledig door de werkgever betaald. Vanaf 1 juli 2020 krijgen werknemers in het eerste half jaar na de geboorte recht op nog eens vijf weken verlof tegen 70 procent van het (dag)loon, via een uitkering van het UWV met een maximum van 70 procent van het maximum dagloon.
 

Inkomens publieke en semipublieke sector

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor 2019 vastgesteld op € 194.000.
 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De berekening van de IACK verandert. De vaste voet bij het drempelinkomen verdwijnt, maar de IACK bouwt vanaf dat punt wel steiler op (met 11,45 procent in plaats van 6,159 procent). 
 

Kindregelingen

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. 
 

Leaseregeling

Alle leaseverplichtingen moeten met ingang van 1 januari 2019 op de balans komen, met uitzondering van korte termijncontracten en leases van ‘kleine’ activa. Dit vereist de nieuwe leasestandaard ‘IFRS 16 – Leases’. 
 

Belastingdeel loonheffingskorting

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Er zijn enkele uitzonderingen.
 

Medische gegevens

Iedereen kan in 2019 zijn medische gegevens in eigen beheer krijgen op de computer, tablet, geheugenkaart of mobiele telefoon. Er komt niet één systeem voor alle Nederlanders: burgers bepalen individueel welke gegevens zij zelf willen inzien.
 

Meerwerk

Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een CAO is geregeld.
 

Milieu

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast. De belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Verhuurders die huurwoningen energiezuinig verbouwen, zullen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.
 

Minimumjeugdloon

Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar (was: 22 jaar) recht op het volledige wettelijke minimumloon.
 

Ontslag

De transitievergoeding voor kleine werkgevers (minder dan 25 man personeel) wordt financieel verruimd. De ingangsdatum is 1 januari 2019. 
 

Overwerk

Vaak wordt over- of meerwerk gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Vanaf 1 januari 2019 is dat alleen nog maar mogelijk als daarover in een CAO afspraken zijn gemaakt. 
 

Pensioen

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels, omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer.
 

Sportaccommodaties

Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.
 

Subsidie

Minister Van Engelshoven trekt vanwege het lerarentekort extra geld uit voor de scholing en begeleiding van zij-instromers.
 

Transitievergoeding

Werkgevers worden met terugwerkende kracht gecompenseerd voor transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 hebben betaald aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers. Het maximale bedrag dat een werkgever moet betalen aan transitievergoeding gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 79.000 naar € 81.000.
 

UBO-register

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een amendement gepubliceerd om de zogenoemde Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) aan te passen. Het UBO-register zal naar verwachting nog voor de zomer van 2018 in wet- en regelgeving zijn omgezet. De aangescherpte regels gaan vanaf eind 2019 gelden. 
 

UWV

Vanaf 1 januari 2019 belt het UWV de (ex-)werknemer niet meer na zijn ziekmelding. Hij krijgt een ontvangstbevestiging met een link naar een digitale vragenlijst met vragen over zijn ziekmelding.

Vrijwilligersvergoeding

Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500 naar € 1.700. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.
 

Werkloosheidfonds

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). In 2019 gaan werkgevers gemiddeld 0,77 procent betalen, dat was in 2018 nog 1,28 procent.
 

Zorg- en Affectieschade

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.
 

Zorgkosten

De zorgpremie zal gemiddeld met ruim € 10 per maand stijgen. Daar staat een verhoging van de zorgpremie tegenover. Het eigen risico blijft € 385.
 

ZZP’ers

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. De compensatie zal in het eerste kwartaal 2019 worden uitgekeerd.

Bron: HR Kiosk