#degoudengeneratie

Algemene Voorwaarden

Bij Uitzendbureau 65plus staat kwaliteit voorop. Wij zijn dan ook lid van de NBBU en zijn NEN-4400-1 gecertificeerd. Een NBBU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Let op: op onze dienstverlening zijn de NBBU Algemene Voorwaarden én onderstaand addendum van toepassing.

Klik op de volgende link om de NBBU Algemene Voorwaarden in te zien, af te drukken of te downloaden (PDF):

Klik hier: NBBU Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen addendum

Artikel 1

Dit addendum is voor alle leveringen van Uitzendbureau 65plus B.V. onlosmakelijk verbonden met de NBBU Algemene Voorwaarden.

Artikel 2

Ingeval enige bepaling van dit addendum of de NBBU Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig, vernietigbaar of onverbindend mocht blijken te zijn, zal zulks geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen van dit addendum of de NBBU Algemene Voorwaarden.

Artikel 3

Waar in dit addendum wordt gesproken over de uitzendkracht, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Urendeclaraties

Artikel 4

Het indienen van de uren door de uitzendkracht en het goedkeuren van de uren door u als opdrachtgever is een digitaal proces en vindt wekelijks plaats. De goedkeuring van de gewerkte uren vindt ook wekelijks plaats in de Mijn 65plus omgeving of indien van toepassing in de online plantool HR Office. U ontvangt daar automatisch een notificatie van, met een overzicht van de ingediende uren. Is alles juist? Dan hoeft u niets te doen en worden de uren automatisch verwerkt. Wilt u iets aanpassen? Dan heeft u daar tot uiterlijk de eerstvolgende dinsdag 17.00 uur de tijd voor.

Arbeidsverhouding tijdens terbeschikkingstelling

Artikel 5

Wanneer u rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken uitzendkracht aangaat (zoals bedoeld in artikel 16 van de NBBU Algemene Voorwaarden) voordat de uitzendkracht 2.000 uur via Uitzendbureau 65plus voor u heeft gewerkt, bent u een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 30% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht vermenigvuldigd met het aantal resterende uren tot de 2.000-norm (oftewel: 2.000 uur – het aantal gewerkte uren x 30% van opdrachtgeverstarief). Voornoemde vergoeding strekt ter compensatie voor de door Uitzendbureau 65plus B.V. misgelopen vergoeding voor geleverde diensten met betrekking tot de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de betrokken uitzendkracht.